MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

 Matematik öğretimimizdeki en temel amacımız; öğrencilerimize “matematiksel düşünce sistemini” öğretmektir.

Öğrencilerimize, temel matematiksel becerileri (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, iletişim kurma, duyuşsal ve psikomotor gelişim) ve bu becerilere dayalı yetenekleri kazandırmak, bunları gerçek hayat problemlerine uyarlamalarını sağlamak, mantığın ve eleştirel düşünmenin uygulama alanlarını yaşatarak göstermek, insan zekâsının bu yolda işlemesi görevini anlamalarına yardımcı olmaktır.

 

Ayrıca, matematiğin dayandığı esasların bazılarını, dünya kültüründe ve toplumdaki yerimizi değerlendirebilmek açısından, sanatsal boyut içerisinde de yer alan matematiğin önemini öğretmek bakımından, matematiğin sistematik bir bilgi ve bilgisayar dili olduğunu anlatabilmek evrensel ve uzun vadeli öğretim amacımızı oluşturmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda ;

a) Sayıların Kavratılması: Sayı kavramının öğretiminde "somuttan soyuta" ilkesine uyulmaktadır.


b) Dört İşlem: Aritmetiğin temeli olan sayıların kavranmasından sonra, bu sayıların dört işlemde kullanılabilmesi öğretilir.


c) Problem Çözme: Önce problemin iyice anlaşılması, daha sonra verilenlerin yazılması ve çözüm yollarının düşünülmesini sağlar. Problem çözme becerisi, öğrencilerimizin erken dönemlerinde doğru düşünmesini ve akıl yürütmeyi öğrenmesini sağlar. Öğretmenlerimiz problemi seçerken öğrencinin yaşantısını, okulun ve çevrenin ihtiyaçlarını göz önüne alırlar. Problem çözümünde “basitten karmaşığa” ilkesi uygulanır.


d) Alıştırmalar: Alıştırma konusunda aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

 

-Doğruluk, çabukluğa feda edilmemelidir.

-Dikkat, ilgi, çaba birlikte yürütülmelidir.

-Alıştırma çalışmalarının öğrencilerin isteğiyle olmasına önem verilmelidir.

-Gereksiz ve tek tip işlemler üzerinde alıştırmayla boşuna zaman kaybedilmemelidir.

-Alıştırmalar gerçek şartlara uygulanmalıdır.

-Alıştırmalar bir defada değil, araya zaman katılarak tekrarlanmalıdır.

 

e) Geometri: Geometri, öğrencilerimizde “uzay” fikrinin gelişmesine dayanır. Geometri öğretiminde “somuttan soyuta” ilkesinden hareket edilmektedir. Tümevarım ve tümdengelim yoluyla geometrik kavramlar kazandırılır. 

Öğrencilerimizin değişen ve hızla gelişen dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştıracak, matematiğe ilgi ve meraklarını arttırarak onlarda öğrenme heyecanı yaratacak bir öğretim ortamı oluşturulması için okulumuzda her türlü olanak sağlamaktadır.

Matematik Amaç ve Hedefler     

       Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Matematik Bölümü, yaratıcı düşünce ve yorumlama gücü gelişmiş, araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerisi olan, koyduğu hedefe ulaşmada başarılı olacak şekilde donatılmış, ülkemizin ilerlemesi, kalkınması sürecinde söz sahibi olabilecek bilgi ve donanıma sahip, özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

        Toplumsal değişim ve gelişimin giderek ivme kazandığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin

insan hayatının her anını etkilediği bir çağda yaşamaktayız. Yeni bilgiler, fırsatlar ve araçlar matematiğe bakış açımızı, matematikten beklentilerimizi, matematiği kullanma biçimimizi ve hepsinden   önemlisi   matematik   öğrenme   ve   öğretme     süreçlerimizi   yeniden şekillendirmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte daha önceki kuşakların karşılaşmadığı yeni problemlerle karşılaşılan günümüz dünyasında, matematiğe değer veren, matematiği modelleme ve problem çözmede kullanabilen bireylere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.Bu kapsamda öğrencilerin; problem çözme becerilerini geliştirmeleri, Matematiksel düşünme becerisi kazanmaları, Matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri, psikomotor becerilerini geliştirmeleri,bilgi ve iletişim teknolojilerini yerinde ve etkin kullanmaları,Matematiğe ve Matematik öğrenimine değer vermelerinin sağlanması amaçlanmıştır.