Ana Sayfa
Eğitim Öğretim
Sosyal Bilimler

SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Sosyal Bilgiler zümresi olarak, öğrencileri başarıya götürecek, tüm yöntem ve tekniklerden (sunuş yolu ile öğretim, buluş yolu ile öğretim, drama, gezi-gözlem, soru-cevap, beyin fırtınası, karşılaştırma vs.) yararlanmaktayız. Çağdaş ve nitelikli bir eğitimi yaşama geçirmek için, güncel hayattan örnekler vererek, konuyla ilgili sorular sorarak, gösteri, soru ve yanıtlarla düşündürerek, öğrenilen bilgileri uygulamalarla pekiştirerek, konular arasında ilişki kurarak, bilimsel yöntemlerle düşündürerek anlamaya ve kavramaya önem vermekteyiz. Ayrıca öğrencilerimizin sosyal derslere karşı ilgilerini uyandırmak için, derslerimizde teknolojik materyallerle destekli öğretim yapmaktayız.

Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Okulları olarak, Sosyal Bilgiler dersinde, toplumsal hayatta yaşamanın önemli olduğu, küreselleşen, iletişim ve teknolojinin hızla geliştiği dünyada aktif, bilgi, beceri ve donanımıyla toplumu yönlendirebilecek güce sahip tarih ve coğrafya bilgisine sahip, aldığı bilgileri günümüzde uygulanabilir hale getiren nesiller yetiştirmek hedeflerimizdendir. Bunun yanı sıra; toplumsal sorunlara duyarlı, sorumluluk sahibi, önyargılardan uzak, bilgili, akıllı, katılımcı, sorgulayan, araştıran, üreten, tartışma ve uzlaşmayı bilen öğrenciler yetiştirmek hedeflerimizdir.“ Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer” sözünden yola çıkarak öğrencilerimizin tarih şuuruyla yetişmeleri, geçmişten aldıkları dersle yaşadıkları coğrafyaya sahip çıkmaları sosyal bilgiler bölümü olarak üzerimize aldığımız bir sorumluluktur. Aynı zamanda öğrencilerimizin, iyi bir “ Tarih Okuryazarı ” olmalarına ve tarihi olayları zamanın koşul ve şartları içinde değerlendirerek, tarafsız bir sosyal bilimler yorumcusu olmalarına rehberlik ederiz. 

Dersimiz ayrıca coğrafi bilgilerin temelini oluşturması, dünya ve evrenin düzeni hakkında bilgiler içermesi nedeniyle, öğrencilerimizi doğa ve çevreye duyarlı, gelecek kuşaklar için çalışan ve dünyasını koruyan bireyler olarak yetiştirmeyi de hedefler.

Eğitim felsefemiz akademik işleyiş temeline dayanmaktadır. Bu sürecin merkezinde yer alan öğrencinin; bir taraftan gelişen dünya modeliyle uyumlu biçimde donanım kazanmasını sağlar, diğer taraftan geçmişten günümüze ulaşan değerlerimizi özümseyerek yaşatmasına ve sonraki nesillere bozulmadan aktarmasına öncülük ederiz. Bölüm derslerimiz, "Değerler Eğitimi" modelini sınıf iklimine entegre edebilmek açısından oldukça elverişli yapıda olduğundan, müfredat akışımız ve ders işleyişimiz oldukça renkli ve yaratıcı motiflerle çeşitlenmektedir. Sınıf ikliminde Öğrenci, Bir yandan Tarih Okuryazarı olurken, bir yandan da kardeşliği, paylaşmayı, milli duyguları, etik değerleri özümsemekte ve bilgi ile değeri sentezleyerek öğrenmektedir.

Öğrencinin öğrendiğini aktarabilme yönünü geliştirmek de zümre hedeflerimiz arasındadır. Şanlı tarihimizin sayfalarında yer alan  coşkulu kutlamaları, saygı yüklü anma programlarını, Öğrencilerimizin minik yüreklerindeki sınırsız heyecanlarıyla sahneleriz. Sahnede işlediğimiz tema ne olursa olsun, gösterilerimiz milli  ve evrensel değerlerle şekillenir. Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerimizin, çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri özümsemeleri ve bu bilgilerden sonuç çıkarmaları esastır. Bu nedenle kaynak zenginliği zümremiz için çok büyük önem taşımakta ve öğrencilere farklı kaynaklar sunulmasına özen gösterilmektedir.

Sosyal Bilgiler Zümresi olarak kullandığımız ders anlatım ve etkinlik hazırlama yöntemlerimiz şunlardır:

 a)    Anlatım Yöntemi

b)    Diyalog Yöntemi

c)    Sohbet Yöntemi

d)    Nutuk Yöntemi

e)    Konferans Yöntemi

f)     Problem Çözme Yöntemi

-Problemi fark etme

-Problemin özelliklerini açık olarak anlatma

-Problemin çözümü için yollar önerme, hipotezler kurma

-Önerilen çözüm yollarını test etme

-Sağlam olmayan çözüm yollarını eleme

-Problemin kesin çözüm yoluna ulaşma

g)    Soru-Cevap Yöntemi

h)    Dramatizasyon Yöntemi

i)     Tartışma Yöntemi

-Panel

-Münazara

-Forum

-Sempozyum

-Beyin Fırtınası

j)     Örnek Olay Yöntemi

k)    Gözlem, Ders Gezisi ve İnceleme Yöntemi 

 

Sosyal Bilimler Amaç ve Yöntemleri

Sosyal bilimler, tarih, coğrafya, vatandaşlık ve insan hakları eğitimi, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini kapsar. Sosyal bilimler eğitiminde amaç, öğrencilerin fiziksel ve toplumsal çevrelerine duyarlı, dünyada olup biten olayların neden ve sonuçlarını eleştirel değerlendirebilen, ilkeli düşünebilen ve davranabilen, etik değer ve ilkelere sahip bireyler olarak yetişmelerinde onlara rehberlik etmektir.

Sosyal bilimler kapsamına giren derslerde, ders programlarının içeriğini oluşturan temel bilgileri vermenin yanında, öğrencinin öğrendiklerini günlük hayatla ilişkilendirmesi ve küçük bir toplum modeli olan sınıf ve okul ortamında, yukarıda sayılan davranışları yaşayarak öğrenmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda sosyal bilimler derslerinde konular, günlük hayattan örneklerin tartışılması ile somutlaştırılmakta ve bu şekilde öğrencinin eleştirel düşünmesi teşvik edilmektedir. Derse aktif katılımı sağlamak amacıyla derslerin işlenişinde mümkün olduğu kadar çağdaş eğitim yöntemlerinden, gezi ve incelemelerden, proje çalışmalarından ve bilgisayar destekli eğitimden yararlanılmaktadır.